GREEN PHARMACY

โครงการสีเขียว สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

A Brief History of Walailak University

Walailak University is 26 years on 29th March 2018. However, a movement by the locals to have a university in Nakhon Si Thammarat Province started some 50 years ago, in 1967.But it took 12 years before Members of the Parliament from Nakhon Si Thammarat first proposed to the Parliament in 1979 a legislation to establish a university in the province. A stronger momentum gathered five years later in 1984 when a group of influential locals of Nakhok Si Thammarat set up “A Group to Campaign for a University in Nakhon Si Thammarat”. Finally, in April 1990, the Cabinet passed a resolution to formally establish a university in Nakhon Si Thammarat. In February 1992, the late King, King Bhumibol Adulyadei,King Rama IX, named the University “Walailak University”, after the second name of his youngest daugther, Princess Chulabhorn Walailak.On the 29th March 1992, the Late King Bhumibol Adulyadej formally approved the legislation establishing Walailak University. The 29th of March became the Foundation Day of the University.

Committee

ประกาศ Meeting Green ของส.เภสัชฯ

E-BUS tracking

E-BUS Service

ความก้าวหน้า
การปรับปรุง
57%
การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure : SI)

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 9 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบุคลากรทั้งหมด 61 คน แบ่งเป็น
– บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 52 คน
– บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 9 คน

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change : EC)

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชวยประหยัดพลังงาน

-ไม่มี-

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

-ไม่มี-

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561

-ไม่มี-

2.4 โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-ไม่มี-

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

  • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น.ถึง เวลา 11.30 น. และเวลา 13.30 ถึง เวลา 16.00 น.
  • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
  • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
  • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste : WC)

3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Wate)

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

  • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร
  • การใช้ระบบ E Meeting ในการประชุม

3.2 โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ

3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี-

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี-

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี-

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี-

การจัดการน้ำ (Water : WS)

ข้อมูลกาใช้้งานน้ำ

ปีพ.ศ. น้ำประปา (ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0

โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
-รอการลงข้อมูล

การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-รอการลงข้อมูล

การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
-ไม่มี-

นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
-ไม่มี-

การขนส่ง (Transportation :TR)
การศึกษาของส่วนงาน (Education : ED)

6.การศึกษาของส่วนงาน (Education)

6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

-ไม่มี-

6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

-ไม่มี-

6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

-ไม่มี-

6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

1. คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันพุธที่​ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จัดโดย อุทยานพฤกษศาสตร์

2. อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และบุคลากร ร่วมติดป้าย (Tag) ต้นยางนา เพื่อขึ้นทะเบียน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Activity