Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนายภูวดล หมื่นระย้า นักศึกษาปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

อ่านเพิ่มเติ่ม »

ขอแสดงความยินดี อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล และ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชฯ ได้รับการตีพิม์ผลงานวิจัยเรื่อง กระบวนการเคมีสีเขียวสำหรับการสกัดบัวบกปราสจากสีเขียว

อ่านเพิ่มเติ่ม »
ข่าวทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษาปริญาตรี/โท เอก

อ่านข่าวทั้งหมด

รวมคลิปความเป็นอยู่ของนักศึกษาในมหาลัย