Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เอกสารหลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารหลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย

2. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารับรอง

3. หลักเกณฑ์เงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

4. อัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ

5. อัตราค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ

 

About pharmacy_2016

Check Also

Energy saving policies

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *