Home / กิจกรรมนักศึกษา / ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลแข่งขันระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลแข่งขันระดับประเทศ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแข่งขันระดับประเทศ

ใน “โครงการแข่งขันทักษะ ทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา

 

นักศึกษาได้เข้าร่วมทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังนี้

1.การแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสมแก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย
1.1 การแข่งขันภาค ภาษาไทย ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
นางสาววรรณธนพร สายนุ้ย
นางสาวภาวินี หวานสนิท
1.2 การแข่งขันภาค ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
นายธนกฤต อุเต็น
นางสาวมาดีนา จริยศาสน์
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
นายธรรมฤทธิ์ ทัศศรี
นายพงศกร นวเลิศปัญญา
นายภูวดล หมื่นระย้า
นางสาวขนิษฐา ธุระกิจ
3.การแข่งขันโปสเตอร์หัวข้อ “นวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกร” ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
นายธิติ รัตนาคม

ผลการแข่งขันจากตัวแทนนักศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่
1. “ชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม ประเภททีม 4 คน
2. “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันโปสเตอร์หัวข้อ “นวัตกรรมที่ช่วยแบ่งเบาภาระเภสัชกร”
3. “ชมเชยอันดับ 1” การแข่งขันซักประวัติการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ภาคภาษาอังกฤษ

 

ผลงานดังกล่าวถือเป็นความภูมิใจของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์อย่างมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กำสำนักวิชา และทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไว้ ณ โอกาสนี้

 

อ.ธนวัฒน์  ผู้ประกาศข่าว

About pharmacy_2016

Check Also

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์

                        งาน 100 ปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *