Home / ความภูมิใจ / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา” จาก กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา” จาก กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.)

263913_250607898289748_3715357_nสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา”  จาก กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.)

          อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม  เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งสำนักวิชา   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน    อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และบุคคลภายนอก รวมทั้งได้ทุ่มเทการทำงานด้านเภสัชศาสตร์ศึกษา และการทำงานเพื่อส่วนรวมจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นที่ประจักษ์ในการได้รับคัดเลือกจากทางกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.) ให้เป็น “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา”  ประจำปี 2559  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเภสัชกิจ ม.มหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2541-2548 เภสัชกรโรงพยาบาลศรีบรรพต
พ.ศ.2548-2549 หัวหน้างานเภสัชกรรม รพ.บางแก้ว
พ.ศ.2549-ปัจจุบัน อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผลงานที่มีคุณูประการต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
1. ที่ปรึกษากลุ่มเภสัชกรครอบครัว สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล พ.ศ.2559
2. หัวหน้าโครงการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 พ.ศ.2557-2559
3.อนุกรรมการด้านเภสัชศาสตรศึกษา ศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
4.อนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ ศูนย์ประสานงานด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
5.การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บันไดทักษะเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ.2550-2559
6.การจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ พ.ศ.2557-2559
7.สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายเภสัชกรในสามจังหวัดชายเเดนภาคใต้

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *