Home / กิจกรรมนักศึกษา / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดค่าย “ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 9”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดค่าย “ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชนครั้งที่ 9”

            สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ “ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 9” ขึ้น เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 ณ ตำบลทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนายการโรงพยาบาลพรหมคีรี กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ชมรมผู้สูงอายุ ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิดค่าย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลดอนคา กิจกรรมตลอด 3 วันได้รับการต้อนรับและความสนับสนุนจากเทศบาลตำบลทอนหงส์ กลุ่มชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

            ภายใต้โครงการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่สนใจ จำนวน 30 คน ภายใต้หัวข้อ การใช้ยาอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้สูงอายุและการทำยาดมสมุนไพร นำโดยคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งคือกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามบันไดทักษะเภสัชกรรมชุมชนขั้นที่ 1 (ทักษะการสื่อสารและบทบาทของเภสัชกรในการทำงานในชุมชน) นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับฟังแนวความคิด ได้ทำความรู้จัก และเรียนรู้วิธีการในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนออมทรัพย์ที่เป็นต้นแบบในการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทีมเยี่ยมบ้านภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลพรหมคีรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ นักศึกษายังได้บำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายมีชีวิตบริเวณชุมชนห้วยเตงร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย

About pharmacy_2016

Check Also

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ประจำปี 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมและส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ หมู่ 12 ตำบลหินตก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *