Home / ความภูมิใจ / แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการให้คำปรึกษาระดับประเทศ ประจำปี 2558

แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการให้คำปรึกษาระดับประเทศ ประจำปี 2558

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดส่ง นศภ.ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ นศภ.ธันธิชา โต๊ะทอง นศภ.เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์ และ นศภ.ลลิต อรุณฤทธิเดชา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านเภสัชกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยในงานดังกล่าวประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 มีการบรรยาย หัวข้อบรรยายที่ 1 คุณภาพยาจากอุตสาหกรรมไทย หัวข้อบรรยายที่ 2 แรงบันดาลใจจากนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สู่ความสำเร็จในวงการยา ซึ่งทั้ง 2 การบรรยายช่วยให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองในการเป็นนักศึกษากับการก้าวสู่การ เป็นเภสัชกร

ส่วนที่ 2 เป็นการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ช่วงเช้าเป็นการคัดเลือกนักศึกษาในการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รูปแบบคือ การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาอังกฤษ โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม การแข่งขันการให้คำปรึกษาภาคภาษาไทย โดยมีทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม ซึ่งวิธีการในการแข่งขันคือ ทางผู้จัดแข่งขันจะให้โจทย์กับทีมที่แข่งขันเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการ ให้คำปรึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยแต่ละทีมจะต้องไปเตรียมตัวมาเพื่อมาประกวดหน้าเวที โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 3 นาที ต่อทีม หลังจากนั้นกรรมการจะมีการพิจารณาให้คะแนน เมื่อมีการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละภาษาแล้วกรรมการจะมีการให้คำแนะนำแต่ละ ทีม แล้วมีการประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต่อไป ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีทีมแต่ละภาษา ผ่านเข้ารอบจำนวน 6 ทีม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่ทีมจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านเข้ารอบทั้ง สองภาษา โดยในรอบชิงชนะเลิศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จะแข่งขันทักษะเภสัชกรรมโดยจะเป็นการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ป่วยเสมือนจริงในการแข่งขัน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 5 นาที ต่อทีม หลังจากนั้นกรรมการจะมีการพิจารณาให้คะแนน เมื่อมีการแข่งขันเสร็จสิ้นในแต่ละภาษาแล้วกรรมการจะมีการให้คำแนะนำแต่ละ ทีม ผลปรากฏว่า

ตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ทั้ง 2 ทีม ได้รับรางวัลดังนี้

1. การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย นศภ.ชนกนาถ ตปนียะพงศ์ และ นศภ.ธันธิชา โต๊ะทอง ได้รับรางวัลชมเชย

2. การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ นศภ.เพชรลักษณ์ ตันติดนุนันท์ และ นศภ.ลลิต อรุณฤทธิเดชา ได้รับรางวัลชมเชย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *