Home / ข่าวการศึกษาปริญญาตรี/โท เอก / รับสมัครนักศึกษา ป.โท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

รับสมัครนักศึกษา ป.โท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์

รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2559

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น

โทรศัพท์ 0-7567-2825, 0-7567-2808-10, 09-8670-5288

E – mail attawadee.sa@wu.ac.th

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

หรือสมัครผ่าน Website: http://graduate.wu.ac.th

ผู้สมัครโปรดแนบแบบรายงานประวัติและผลงานมาด้วย (ไฟล์เอกสารแนบ)

About pharmacy_2016

Check Also

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่21 หัวข้อการวิจัยโดยสังเขป :การพัฒนาและประเมินแผ่นฟิล์มรักษาบาดแผลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบสาบเสือ และใบบัวบก อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย สวัสดี คุณสมบัติของผู้สมัคร – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *