Home / ประชุมวิชาการ / กำหนดการ งานประชุม “Rational Drug Use (RDU) : Practical Points for Pharmacists (3Ps)”

กำหนดการ งานประชุม “Rational Drug Use (RDU) : Practical Points for Pharmacists (3Ps)”

“Rational Drug Use (RDU) : Practical Points for Pharmacists (3Ps)

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2559

หลักการและเหตุผล

ยาต้านจุลชีพเป็นยากลุ่มที่มีปริมาณการใช้ในอัตราที่สูงทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มนี้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อโดยไม่มีเหตุจำเป็น การหยุดยาก่อนเวลาอันควร ฯลฯ อาจนำมาสู่ปัญหาการดื้อยาของเชื้อจุลชีพและการรักษาผู้ป่วยที่ล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีเภสัชจลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ของยาในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะของตับหรือไตบกพร่อง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อค ฯลฯ

เภสัชกรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดลงได้ทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อและยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุผล สามารถช่วยลดอุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อจุลชีพลงได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในการบำบัดรักษาโรคติดเชื้อ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและช่วยให้การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยาในเขตภาคใต้ และอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  จำนวน 500 คน

 

ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ

วันที่ 21 -22 สิงหาคม 2559  ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรภาคใต้

 

กำหนดการงานประชุม

กำหนดการ หน้าที่ 1

กำหนดการหน้าที่ 2

 

 

About pharmacy_2016

Check Also

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเภสัชกร ทุกๆท่านทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ประจำ ปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *