หน้าหลัก

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​

สาส์นจากคณบดี

       ยินดีต้อนรับสู่  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

           สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

           สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สำหรับนักศึกษา

ยืม-คืนคุรุภัณฑ์ สำนักวิชา

จำนวนนักศึกษาเภสัชศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ

MOU

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือ Yokohama University of Pharmacy

ลงนามความร่วมมือด้านเภสัชศาสตร์

การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์

คณะกรรมการบริหารงานสถาบันหลัก

ข้อบังคับและประกาศของศูนย์

บทความวิชาการ

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

บทความวิชาการล่าสุด

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน

จำนวน 2.5 หน่วยกิจ

บทความที่ผ่านมา

อาจารย์เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร

บทความ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา ( Drug-Induced Hypokalemia ) จำนวน 3 หน่วยกิต

อาจารย์เภสัชกร ณัฐพนธ์  ทรงนาคา

วิธีการเบื้องต้นในการทดสอบสารมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในอนาคต

จำนวน 3 หน่วยกิต

ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ

บทบาทของตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen receptors) และการเกิดโรค

จำนวน 3 หน่วยกิจ

ประเมินบทความวิชาการ

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อทำการประเมิน

บทความที่กำลังประเมิน

บทความเรื่อง
กำลังประเมินบทความเข้าประเมิน 0%
บทความเรื่อง
ยังไม่มีบทความเข้าประเมิน 0%

ประชุมวิชาการ

งานประชุมร่วมกับชมรมเภสัชกรภาคใต้

WU Pharmacy Forum 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์