News and Activities

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us

                                เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์รวมทั้งเภสัชกรศิษย์เก่าราว 20 คน  ที่เข้ามาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสนี้            โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามากราบไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ โถงกลางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับมอบจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ …

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us Read More »

Our award winners (Pharmacy Quiz) in Pharmacy counseling Event 2018

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2018 การแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแข่งขันที่จัดขึ้นมาทุกปี โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานประกอบด้วย 1. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย 2. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 3. การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)   ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ซึ่งเป็นการรักษาแชมป์ การแข่งขันงานดังกล่าว 2 ปี ซ้อนด้วย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่เป็นตัวแทนการแข่งขันประเภทอื่นด้วย   รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม …

Our award winners (Pharmacy Quiz) in Pharmacy counseling Event 2018 Read More »