Home / หน้าหลัก

หน้าหลัก

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​

งานวิจัยและบริการวิชาการ

สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

           สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

           สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

แนะนำบุคลากรใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบร …

Read More »

นศภ. เภสัชวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งต …

Read More »

น.ส.พรรษมนตร์ พาลี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ นายมานิต จิตประไพย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทอล ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” การนำเสนอผลงานเรื่อง “ระบบยานพาหนะออนไลน์”

              & …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผ …

Read More »