คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ประธาน
ความเชี่ยวชาญPharmaceutical technology for nanoparticle production 
Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2860, 2808-10
E - mailchjirapo@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญMolecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2830, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2830, 2808-10
E - mailchutima.ja@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ  - Phytochemistry and Natural Product
- การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2823, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2823, 2808-10
E - mailkchaweew@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารเภสัชกิจ, Balanced scorecard
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2836, 2808-10
E - mailcsiranee@wu.ac.th
ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ Biochemistry and Biotechnology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2832, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2832, 2808-10
E - mailapichart.at@wu.ac.th
อาจารย์ อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เน้น Drug metabolism
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2821, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2821, 2808-10
E - mailpattarat@wu.ac.th
อาจารย์ สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2800, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2800, 2808-10
E - mail sawitree.th@wu.ac.th
อาจารย์ อภิชญา ชนะวงศ์
เลขานุการ
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2817, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2817, 2808-10
E - mail capichay@wu.ac.th