บุคลากรฝ่ายสนับสนุน1

นาง จุไร หมื่นนรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2810, 0-7567-2808-9
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2810, 2808-9
E - mail rjurai@wu.ac.th
นาง พรพิมล สุคนธชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2808, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2808, 2809-10
E - mail pphornph@wu.ac.th
นาง จิรา กาญจนภักดิ์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2809, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2809, 2809-10
E - mailkjira@wu.ac.th
นางสาว พรรษมนตร์ พาลี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2848, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2848, 2809-10
E - mailpatsamon.pa@wu.ac.th
นางสาว ขนิษฐา ปัญจะเภรี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2809, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2809, 2809-10
E - mail khanitta.pa@wu.ac.th
นางสาว เสาวนีย์ ตรึกตรอง
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2852, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2852, 2808-10
E - mail  saowanee.tr@wu.ac.th
นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2900, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2900, 2808-10
E - mail  patcharaporn.wo@wu.ac.th