หลักสูตรปริญญาโท

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Drug and Cosmetics


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Drug and Cosmetics)


ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร คือ “หลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีงาม”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเองและการพัฒนาในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอางในภาพรวมของประเทศ
2) ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความชำนาญในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง และมีความสามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้อื่นได้
3) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และสากล


คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

1.มีความรู้เป็นอย่างดีในศาสตร์วิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิจัยหรือการปฏิบัติงานได้
2.มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.มีภาวะความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
4.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ


แนวทางประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(2) เภสัชกรหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความเชี่ยวชาญของบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับยา เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก


แนวทางการศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง หรือสาขาอื่น ๆ ได้ ในทุกสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อปี 45,000 .- บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 90,000.- บาท


โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยวิชารวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยวิชา  (หลักสูตร 2 ปี)
1)  แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์
1) หมวดวิชาบังคับ
    –  รายวิชาบังคับ  1* หน่วยวิชา
    –  รายวิชาสัมมนา  1* หน่วยวิชา
2) หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยวิชา
หมายเหตุ   * หมายถึง ไม่นับหน่วยวิชา
2)  แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา
1) หมวดวิชาบังคับ  4 หน่วยวิชา
    –  รายวิชาบังคับ  4 หน่วยวิชา
    –  รายวิชาสัมมนา 1* หน่วยวิชา
2) หมวดวิชาเลือก 4 หน่วยวิชา
3) หมวดวิทยานิพนธ์
4 หน่วยวิชา
หมายเหตุ   * หมายถึง ไม่นับหน่วยวิชา

 


Master Pharmacy degree