วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์คุณภาพ
มุ่งผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรมและมีความรู้เป็นเลิศ เป็นที่พึ่งของชุมชน

พันธกิจ
1. ผลิตเภสัชกรที่สามารถทำงานเชิงรุก ร่วมกับทีมสหสาขา มุ่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีทักษะเป็นเลิศทำงานในชุมชน ดูแลประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชน
3. บริหารองค์กรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข