Home / เกี่ยวกับสำนักวิชา / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการศึกษา  “เฉลิมพระเกียรติ”    เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี   “กาญจนาภิเษก”   ที่จัดให้มีองค์ประกอบของอุทยานเป็น 11     อุทยาน ประกอบด้วย อุทยาน  เทอดพระเกียรติ   อุทยานสัมมนาและสาธิต  อุทยานไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน์ เขตการศึกษา อุทยานพฤกษศาสตร์  วนอุทยาน อุทยานโบราณคดี    อุทยานสิ่งแวดล้อม และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเขตการศึกษานั้นมี “ศูนย์การแพทย์” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยศูนย์การแพทย์นี้จะเป็นแหล่งให้การศึกษาวิชาชีพเฉพาะแก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล  เทคนิคการแพทย์  เภสัชศาสตร์    กายภาพบำบัดและอื่นๆ   และยังกำหนดให้บริการและวิจัยทางการแพทย์ด้วย  ประกอบกับความต้องการของชาวนครศรีธรรมราชที่จะให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์    และสำนักวิชา / หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ” ขึ้น (โดยร่วมกับประชาชนและจังหวัดนครศรีธรรมราช) โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

          1) การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (ให้กระทรวงสาธารสุข) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การส่วนบริหารตำบล

          2) เพื่อกระจายบุคลากรเหล่านี้ลงในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง (โดยบัณฑิตใช้ทุนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ. และ อบต.)

          3) เพื่อวิจัยศึกษากระบวนการบริการสุขภาพต้นแบบในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่อื่นได้ด้วย

          ดังนั้นการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขภาพนี่จะเน้นการพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนก่อน   โดยมีการจัดโครงสร้างขององค์กรในการบริหารจัดการโครงการ    เพื่อประสานงานแบบองค์รวมในลักษณะ “วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ” และองค์กรดำเนินการเป็น   “สำนักวิชาใหม่”   และสำนักวิชาเดิม และ “สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่เชื่อมโยงกับองค์กรหลักที่มีอยู่แล้วได้แก่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  และสถาบันวิจัยและพัฒนา

          โครงการดังกล่าวนี้จะทำการผลิตและกระจายแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ขาดแคลนและกระจายลงในพื้นที่ที่ต้องการบุคลากรเหล่านี้อย่างทั่วถึงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน  พร้อมกันนี้ก็จะศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสุขภาพแก่ชุมชนในระดับรากหญ้า (ปฐมภูมิ) ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่นได้

           โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาการสุขภาพในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548  เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัย  วลัยลักษณ์ ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548  เวลา 13.00 น. ณ  ห้องโมคลาน ชั้น 2   อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 ณ ห้องโมคลานชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาใหม่ (สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์  และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)

          มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่เพิ่มเติม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเภสัชบัณฑิตตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 202/2548  เพื่อทำหน้าที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

 1. นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี             ที่ปรึกษา
 2. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต               ที่ปรึกษา
 3. ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์                ประธานกรรมการ
 4. รศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี                     กรรมการ
 5. รศ.ดร.จุฑามณี สุทธิสีสงข์               กรรมการ
 6. ผศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์                     กรรมการ
 7. รศ.ดร.เพชรัตน์ พงษ์เจริญสุข           กรรมการ
 8. ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์                 กรรมการ
 9. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา                กรรมการ
 10. 10.ผศ. ดร.มารวย เมฆานวกุล          กรรมการ
 11. 11.รศ.ดร.ทวีพร  สิทธิราชา               กรรมการและเลขานุการ
 12. นางสาวพรพิมล ปัญญา                    ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2548  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548

โดยคณะทำงานได้จัดทำการศึกษาวิจัยการขอเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ  ฉบับที่ 9    และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเภสัชกรคู่สัญญา เพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป    โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ 2549)   และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์   ได้ผ่านพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2549  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2549  เวลา 09.00   น. ณ ห้อง โมคลาน       และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 และสภาเภสัชกรรมได้รับทราบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ) แล้ว

หลังจากนั้นได้จัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ( พ.ศ. 2551)  ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอน 6 ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี แล้วได้มีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับมาตรฐานกรอบคุณวุฒิทางการศึกษา (มคอ.) เป็น หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 

 

Background of School of Pharmacy

Walailak University, with the consent of the cabinet, developed the entire area of the university to be “Chaloem Phra Kiat Education Park” to honor King Rama IX for The Fiftieth Anniversary (Golden Jubilee) Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne. The area comprised of 11 parks: His Majesty The King Park, Seminar and Demonstration Park, Thai Taksin Park, Thamnithat Park, Education Region, Botanical Garden, Forest Park, Archaeological Park, Environmental Park, and Science and Technology Park. “Medical Center”, a significant component that is located in this area, is the learning resource of specific profession for medical students, nursing students, medical technology students, pharmacy students, physical therapy students, and students of other fields. Moreover, it provides medical service and researches. According to the demand of people in Nakhon Si Thammarat, who would like School of Medical and School/curriculum of Health Science, Walailak University initiated “Health System Development Project” (with the cooperation with public and Nakhon Si Thammarat Province). The project operated in three aspects.

1) Producing physicians and medical personnel (for Ministry of Public Health) to resolve the problem of medical personnel shortage by collaborating with hospitals and community health centers in Nakhon Si Thammarat, Provincial Administration Organization, and District Administrative Organization.

2) Distributing personnel (the scholarship graduates supported by Provincial Administration Organization, and District Administrative Organization) to the desired area constantly.

3) Conducting research to study the primary health service model to become more efficient and practical for other areas.

Therefore, health system development project emphasizing on Nakhon Si Thammarat and the upper Southern Thailand was planned. Organizational structure for management was determined for the holistic cooperation called “College of Health Sciences” which was being operated as “the new school” and the existing school, and “Research Institute for Health Science, Walailak University” that connected to the main existent organization: School of Allied Health sciences, School of Nursing, and Research and Development Institute.

This project produced and distributed physicians, pharmacists, physical therapists, Applied Thai Traditional Physician to the areas in Nakhon Si Thammarat and the upper Southern Thailand that these people were in demand. In addition, the research on community public health in primary level was operated to enhance its efficiency to be the model for other areas.

Health Sciences Committee Meeting No. 1/2005 on 6 June 2005, at 10.30-12.00 at Mokkhalan Room, 2nd Fl., Administration Building, Waliluk University, Academic Council of Waliluk University Meeting No. 6/2005 on 30 June 2005, at 1.30 at Mokkhalan Room, 2nd Fl., Administration Building, Waliluk University, and University Council of Waliluk University Meeting No. 3/2005 on 9 July 2005, at 9.00 at Mokkhalan Room, 2nd Fl., Administration Building, Waliluk University, had considered and agreed with the health system development project and the structure which comprised of College of Health Sciences, Research Institute of College of Health Sciences, Waliluk University, and the new School (School of Medicine and School of Pharmacy).

The University compiled the additional details regarding the establishment of new school and appointed the Pharmaceutical Sciences Curriculum Committee according to the University Decree No. 202/2005 to produce and develop the curriculum (New curriculum 2006), which comprised of:

 1. Sinlapratsamee, M.D.                                    Advisor
 2. Prof. Dr.Songsak Srianujata                         Advisor
 3. Dr.Sompol Prakongpan                                 Managing Director
 4. Prof. Dr.Palarp Sinhaseni                              Director
 5. Prof. Dr.Chuthamanee Suthisisang             Director
 6. Prof. Dr. Arunporn Ittharat                           Director
 7. Prof. Dr.Petcharat Pongcharoensuk            Director
 8. Dr.Thirayudh Glinsukon                                Director
 9. Prof. Dr.Kan Chantrapromma                      Director
 10. Prof. Dr. Maruay Mekanawakul                   Director
 11. Prof. Dr.Taweeporn Sittiracha                      Secretary and Director
 12. Pornphimol Panya                                           Assistant Secretary

Pharmaceutical Sciences Curriculum (New curriculum 2006) and the establishment project of School of Pharmacy had been approved by Academic Council No.10/2005 on 29 December 2005.

The committee had studied on the research for operating Pharmaceutical Sciences Program, which was in accordance with the Ninth Health Development Strategy, and examined the additional details of pharmacist-party for the consideration of the University Council of Walailak University Meeting. Pharmaceutical Sciences Curriculum (New curriculum 2006) and the establishment project of School of Pharmacy were approved from the University Council of Walailak University Meeting 1/2005 on 11 March 2008, at 9.00 at Mokkhalan Room, and were agreed by the Office of the Higher Education Commission on 20 March 2007. The Pharmacy Council of Thailand acknowledged Pharmaceutical Sciences Curriculum (New curriculum 2006).

Thereafter, Pharmaceutical Sciences Program (2008) had been adjusted, from six years to three years learning. Further, the curriculum had been revised to be Pharmaceutical Sciences Program (Revised 2011) in order to be consistent with Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd).