• +66-75-672-808
  • pharmwu2019@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ผู้สนใจเข้าศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ยินดีรับนักศึกษา

พวกเรายินดีต้อนรับ

1. ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มเติมได้ที่   คลิก!!!

***รายละเอียดและเอกสารเกี่ยวข้องกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์****

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับปริญาตรีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 (portfolio) คลิก!!!
  2. รายการเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คลิก!!!
  3.  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ คลิก!!!

2. ระดับปริญญาโท เอก

สามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  คลิก!!!

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  075672808-10