Home / สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

dean JC (1)

 

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

 

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ 

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์