Home / สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

dean JC (1)

 

ยินดีต้อนรับสู่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

 

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์ 

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

Message from Dean

Welcome to School of Pharmacy, Walailak University

School of Pharmacy, Walailak University has produced pharmacists to serve the society for decade by utilizing modern pharmaceutical knowledge and community pharmacy skills to work with interdisciplinary fields in order to strengthen drug use system reasonably and efficiently. Competence and potential of teachers, the care of students, and the learning support material lead to the success of producing graduates with the pharmacy license which increases significantly every year. Furthermore, the graduates are successful in career after graduation and have been accepted by the regional and national entrepreneurs. This is the pride of our school and institution.

To move to the upcoming decades School of Pharmacy will definitely develop the potential for producing great and smart graduates for society. The efficient teaching and learning will be highlighted to respond to the change of students and the future world for the competent pharmacists and good citizens.

School of Pharmacy truly hope that the website of School will be the efficient channel of communication to learn about suggestions on curriculum, teaching and learning, activities, researches, as well as academic and professional services between existing students and alumni, parents, and public in order to develop School of Pharmacy.

Dr. Jiraporn Chinkulpitak, B.Sc.Pharm. 

Dean of School of Pharmacy