Home / ติดต่อสำนักวิชา

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 8  222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์ 0-7567-2808-10 โทรสาร 0-7567-2814

E-mail:kjira@wu.ac.th