Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่วมด้วยช่วยกัน ศิษย์เก่า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมการจัดการด้านยา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดฝึกงานแก่มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมและวันเทคนิคการแพทย์ไทย ภายใต้หัวข้อ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" และ "ประชาชนสุขภาพดี... 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย" ณ southern gallery ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

ร่วมด้วยช่วยกัน ศิษย์เก่า สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ปวงประชาหลั่งไหลเข้าถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  แต่ก็มีบุคคลหลายๆ กลุ่มได้เสียสละเวลาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและน้ำใจซึ่งกันและกัน คนละไม้คนละมือ ถือเป็นแรงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

173313   173315
173316   173317
173318   173319
173320   173321
173325   173326
174168

About pharmacy_2016

Check Also

Our award winners (Pharmacy Quiz) in Pharmacy counseling Event 2018

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2018 การแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.