Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา / สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมการจัดการด้านยา

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมการจัดการด้านยา

10406 10542

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2559 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุม การจัดการด้านยาสำหรับแหล่งฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกส่วนในองค์กรสุขภาพให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากการรักษาและการใช้ยา เภสัชกรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสุขภาพและมีบทบาทสำคัญในการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา ช่วยให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของสังคมและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานดังกล่าวในองค์กรสุขภาพ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในการนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีแนวคิดจัดโครงการประชุมการจัดการด้านยาสำหรับแหล่งฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยาให้แก่แหล่งฝึก และสามารถนำไปถ่ายทอดให้นักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพให้แก่เภสัชกรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณภาพ เพื่อนำไปใช้พัฒนางานได้

       โดยในการประชุมทั้ง 2 วันที่ผ่านมานั้นได้มีแหล่งฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรม เข้ามาร่วม จำนวน 7 แหล่งฝึก ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

              หัวข้อ 1  “เจาะลึกระบบยา ” โดย ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล

             หัวข้อ  2  “ คู่มือฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยา”  โดย ภญ.วิชชุนี  พิตรากูล โรงพยาบาลสมุทรสาคร

             หัวข้อ  3  “ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกงานการจัดการด้านยา”  โดย  ภก.พุทธิวัฒน์ เชื้อชาติทองธกุล  โรงพยาบาลศรีสังวร

การประชุมดังกล่าวได้จัดไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งทำให้แหล่งฝึกงานที่เข้าร่วมได้มีแนวทางในการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการด้านยา และได้รับความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการจัดการด้านยาในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอขอบพระคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

 

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *