Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ บริษัท Merck จัดประชุมวิชาการด้านเภสัชเคมี

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ บริษัท Merck จัดประชุมวิชาการด้านเภสัชเคมี

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Current trends in High Performance Liquid Chromatography” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และความก้าวหน้าในศาสตร์ด้าน HPLC และนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย และงานประจำได้

โดยในงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมี คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  หลังจากนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

1. เรื่อง Novel Sample Preparation for HPLC analysis โดย ดร.พัลธิดา ถมยา

2. เรื่อง HPLC Method development:  Fast and Efficient Approaches  โดย ดร.พัลธิดา ถมยา

3. เรื่อง  Innovative Technology for Water Purification โดย คุณนันทนา ใจการุณ (Field Application Specialist)

4. เรื่อง HPLC Troubleshooting โดย ดร.พัลธิดา ถมยา

งานดังกล่าวได้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีการตอบรับจากทางผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ทั้งนี้แล้วสำนักวิชเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และผู้สนับสนุนการประชุมคือบริษัท Merck ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *