โครงการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา โรงพยาบาลลานสกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเทศบาลอำเภอลานสกา จัดโครงการ “การใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน” ในพื้นที่อำเภอลานสกา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ 1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่ยุง 2) รณรงค์ให้มีการปลูกพืชสมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่อำเภอลานสกา และ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันยุง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก โดยโครงการดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมต่างๆบนพื้นฐานการทำงานที่สอดรับกับการทำงานในพื้นที่ของ “ลานสกาโมเดล” ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายของอำเภอลานสกา ซึ่งเป็นภารกิจในความร่วมมือระหว่างอำเภอลานสกาและศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในปีงบประมาณ 2561 กำหนดกิจกรรมในการลงพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง โดยการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ได้มีโอกาสเข้าพบ นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกา เพื่อนำเรียนวัตถุประสงค์โครงการและขออนุญาตลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 นั้น ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและสมุนไพรไล่ยุง โดย ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และ อาจารย์อรรถรัตน์ พัฒนวงศา และมีการพบปะทีมวิทยากรในพื้นที่ โดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการไข้เลือดออก ณ โรงพยาบาลลานสกา โดยมีแกนนำในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลานสกา จำนวนมากกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ได้กำหนดจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยทีมบุคลากรจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช, อาจารย์อรรถรัตน์ พัฒนวงศา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ถนอมจิต สุภาวิตา, นางสุนิสา สังข์ช่วย และนายสันติ บูหลัง ร่วมกับทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา โรงพยาบาลลานสกา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเทศบาลอำเภอลานสกา ได้ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มในการระดมสมองเพื่อวางแผนการดำเนินการกิจกรรมสมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่อำเภอลานสกา ร่วมกับตัวแทนกลุ่มอสม.และแกนนำในพื้นที่จาก 5 ตำบล และเขตเทศบาลลานสกา รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน โดยผลจากการดำเนินการในครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นรายชื่อพรรณไม้สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่อำเภอลานสกา เพื่อการวางแผนในการรณรงค์ให้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุงให้มากขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันยุงในรูปแบบสมุนไพรสดในครัวเรือน และการวางแผนเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมการลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ของโครงการในปีงบประมาณนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการร่วมกันผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงจากพืชสมุนไพรในชุมชน
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากหมวด โครงการงบสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

ผู้ส่งข่าว: สำนักวิชาเภสัชศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *