Congratulation to the 6th year Pharmacy student of School of Pharmacy, Walailak university which passed pharmacy license examination (MCQ) in 2018, 93.44%

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 ได้ 93.44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อได้ผ่านหลักสูตรการเรียนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว จะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีความสำคัญมากในการนำไปใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะออกโดยสภาเภสัชกรรม

ในทุกปี สภาเภสัชกรรมจะมีการจัดสอบดังกล่าว โดยการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) และ การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง MCQ และ OSPE จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ปรากฎว่าในปีนี้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) คิดเป็น 90.16% และ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) คิดเป็น 93.44% ทั้งนี้โดยภาพรวมการสอบฯ ผ่านทั้ง MCQ และ OSPE รวมกัน คิดเป็น 86.88%

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอชื่นชมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับสูง สำหรับผู้ที่ยังตกค้างจะมีรอบการสอบเพิ่มเติมในช่วงปี 2561 ซึ่งทางสภาเภสัชกรรมจะประกาศต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *