We would like to inform you that Pharmaceutical academic conference on 20-22 July 2018

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเรียนเชิญเภสัชกร ทุกๆท่านทั่วประเทศ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ประจำ ปี ๒๕๖๑ : “SMART PHARMACISTS 2020”
และขอเรียนเชิญส่งผลงานหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมเ้านเภสัชศาสตร์ เพื่อประกวนในงาน “SMART Digital Pharmacists 2020 Health solution Challenge” โดยเภสัชกรหรือผู้เข้าร่วมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ

ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ.โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดการประชุมวิชาการ

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วงกลางคืนเสาร์ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
***การแสดงกตเวทิตาจิตแด่เภสัชกรผู้เกษียณ

1. รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ภญ.วนิดา บัวแย้ม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

3. ผศ.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. ภก.สุธรรม ลิมป์ ธนกุลชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

5. ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

6. ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

***กิจกรรมรับน้องใหม่เภสัชกรภาคใต้

และเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่เชื่อมความสัมพันธ์ชภต.
วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑.) เขารูปหัวใจ-เขื่อนเชี่ยวหลาน-กระโดดน้ำพายเรือแพพันวารี รีสอร์ท
หรือ
๒.) ล่องเรือคลองร้อยสาย ชมหิ่งห้อยในบาง

แล้วพบกันนะครับ
ขอบพระคุณครับ

ด่วน !!!

พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนประชุม 3๐๐ ท่านแรก จะได้เข้า workshop Basic Life Support & ACS Management

ฝึก CPR และใช้เครื่อง AED

คลิก!!! สำหรับลงทะเบียน

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *