Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์รวมทั้งเภสัชกรศิษย์เก่าราว 20 คน  ที่เข้ามาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสนี้ 

          โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามากราบไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ โถงกลางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับมอบจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2554 ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มีอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ทำให้มีตัวแทนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวน้อยมากเว้นแต่คณะจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่พยายามเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าวท่ามกลางอุทกภัย จึงเป็นที่มาในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายกับทาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          นอกจากนี้แล้ว ตัวแทนจากทั้งสองสถาบันได้ร่วมสวดมนต์ ร่วมกันพร้อมสักการะ และปิดท้ายด้วยการรำตามธรรมเนียมอีสานจากตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณมิตรไมตรีที่ดียิ่งจากทาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *