Our award winners (Pharmacy Quiz) in Pharmacy counseling Event 2018

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2018 การแข่งขันได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแข่งขันที่จัดขึ้นมาทุกปี โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานประกอบด้วย

1. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาไทย
2. การแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาทางเภสัชศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
3. การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)

 

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ ตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ซึ่งเป็นการรักษาแชมป์ การแข่งขันงานดังกล่าว 2 ปี ซ้อนด้วย
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกท่านที่เป็นตัวแทนการแข่งขันประเภทอื่นด้วย

 

รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz)
1.นศภ.ภูวดล หมื่นระย้า
2.นศภ.พลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว
3.นศภ.ธวัลยา สมประสงค์
4.นศภ.อำมรรวี คูหาพงศ์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา (PCE) รอบภาษาไทย
1. นศภ.พชร ไชยชนะ
2. นศภ.ชยกร มงคลสวัสดิ์

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะการให้คำปรึกษาด้านยา (PCE) รอบภาษาอังกฤษ
1. นศภ.อับดุลเลาะ สุไลมาน
2. นศภ.ธนพร สุวรรณพัฒน์

           

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *