Home / บริการวิชาการ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะทำงานโครงการจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และส่วนกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ หมู่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในชุมชน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติงานในชุมชน และการเรียนรู้ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 3 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมหลักจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมเภสัชเรียนรู้ชุมชน

โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและข้อมูลทั่วไปของชุมชน นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในชุมชน โดยตัวแทนจากศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มต่างๆในชุมชน ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์และบ่อปลา 2) กลุ่มกระวาน 3) กลุ่มเครื่องเงิน 4) กลุ่มแม่บ้าน 5) กลุ่มเลี้ยงแพะ และ 6) กลุ่มป้องกันภัยพิบัติ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงในกลุ่มต่างๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยนักศึกษามีโอกาสร่วมเรียนรู้และรับทราบถึงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ/ป่าชุมชน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1)กิจกรรมสร้างฝาย เพื่อทำแนวกั้นน้ำในการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในชุมชนร่วมกัน 2) การปลูกพืชสมุนไพรตะไคร้หอม เพื่อเป็นแหล่งสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์ในการไล่ยุงให้กับประชาชนในชุมชนในอนาคต และ 3) การทำความสะอาดและวาดภาพ 3 มิติ บริเวณหน้าเสาธง ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายเวนบ้านเขาวัง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยกิจกรรมวาดภาพ 3 มิติ ได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ และ อาจารย์ ดร. สุภาวดี เชื้อพราหมณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาสถาปัตยฯ ชั้น ปีที่ 4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว ได้ทำให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องทักษะการทำงานเป็นทีม และเข้าใจบทบาทความเป็นผู้นำและศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของตัวแทนและผู้นำชุมชน โดยในช่วงภาคค่ำ กลุ่มแม่บ้านและชาวชุมชนเขาวังได้ร่วมกันสาธิตวิธีการทำขนมพื้นบ้านเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การทำและชิมขนมพื้นบ้าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประทับใจและแสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีอันดีงามที่เกิดขึ้นระหว่างคนในชุมชนและนักศึกษา รวมถึงยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีร่วมกับคนในชุมชน

3. กิจกรรมบริการวิชาการ

โดยคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มอสม.ในชุมชน และ โรงพยาบาลตำบลบ้านขุนพัง โดยกิจกรรมบริการวิชาการประกอบด้วย การตรวจคัดกรองเบาหวาน/ ความดัน/ มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก การตรวจวิเคราะห์หาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและ จุดให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพและการใช้ยา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง โดยคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสารเสพติด 4X100 และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ยังมีการแสดงละครให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยกิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในชุมชน และได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ที่คะแนน 100 %
ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับชุมชน รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้บทบาทและทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะเภสัชกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาคุณลักษณะตามปรัชญาหลักสูตร และคงไว้ซึ่งอัตตลักษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ว่า เภสัชกรสายพันธุ์ใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิชาชีพสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพของสังคมให้ก้าวไกล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ขอขอบคุณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังและชาวชุมชนเขาวังทุกคน ที่ร่วมจัดกิจกรรมและดูแลต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าศาลา องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก คุณจุไร หมื่นนรา และร้าน Awesome screen ในการสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มา ณ โอกาสนี้

About pharmacy_2016

Check Also

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช                   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.