Home / บริการวิชาการ / นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

นักศึกษาเภสัช มวล. เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการ โครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมสหวิชาชีพทางสุขภาพจากโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผนึกกำลังจัดโครงการ “หมู่บ้านสมุนไพรพึ่งพาตนเอง” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านบริการวิชาการในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและได้รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในวันงานได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อส่งเสริมให้อสม.ในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาและป้องกันโรคจากตัวอย่างสมุนไพรที่พบในท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองซึ่งรวมถึงการผลิตตำรับยาสมุนไพรสำหรับใช้ในแต่ละครัวเรือน โดยตลอด 1 วันของการจัดงานมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 100 คน ซึ่งผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับแจกหนังสือ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชน” ที่เป็นการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรที่พบในพื้นที่หมู่ 10 และเรียบเรียงเนื้อหาโดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของคณาจารย์สำนักวิชาฯ
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อ “ความเป็นมาของสมุนไพรและอสม.กับการใช้สมุนไพร” โดยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จากรพ.มหาราช จ.นครศรีธรมมราช และหัวข้อ “แนวคิดเมืองสมุนไพร” โดยวิทยากร อาจารย์เภสัชกร ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนอย่างครบวงจร สำหรับกิจกรรมสำคัญของงานในวันนั้นคือแกนนำอสม.จำนวนประมาณ 40 คนได้ทดลองปฏิบัติการเตรียมตำรับยาสมุนไพรจาก “ไพล” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่ ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำของคณะนักศึกษาและคณาจารย์ โดยได้ทดลองเตรียมน้ำมันนวดไพลและลูกประคบจากสมุนไพรสด และศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางของสำนักวิชาฯ ยังได้นำตัวอย่างสูตรตำรับจากไพลที่มีการพัฒนาโดยคณาจารย์ในศูนย์ความเป็นเลิศฯ มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจอีกด้วย
ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์สำนักวิชาฯและผู้บริหารโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการปลูกในชุมชนให้สามารถถูกนำไปใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนในการต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ธนวัฒน์  คงยศ ประกาศ

 

About pharmacy_2016

Check Also

ความรู้สู่ชุมชน : ทุ่งชนร่วมใจ ใส่ใจโรคเรื้อรัง

                ;   ความร่วมมือ ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน  และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพมีมาอย่างต่อเนื่อง ในทุกปี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *