• +66-75-672-808
 • pharmwu2019@gmail.com
 • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปี 2563

เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจำนงให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทำงาน หรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทำงานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศ

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม

 1. สัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเอกสารของนักศึกษาสำหรับสัญญาใช้ทุน
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 2. เอกสารประกอบหนังสือให้ความยินยอม
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลงนามให้ความยินยอม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
 3. เอกสารประกอบสัญญาค้ำประกัน
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

(บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย)

  1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

      4.เอกสารประกอบหนังสือแสดงความยินยอม

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความยินยอม (คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แสดงความยินยอม (คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด

      5. อากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท 2 ชุด

 

ผู้ค้ำประกันคือใคร

ผู้ที่สามารถให้ความยินยอมและค้ำประกันนักศึกษาได้  คือ พ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

พยานคือใคร

พยานคนที่ 1 คือ บุคคลอื่นซึ่งไม่มีรายนามในสัญญาฉบับนี้ เช่น เพื่อนบ้าน/ญาติ

พยานคนที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ข้อควรระวัง

 1. ปิดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ำประกัน จำนวน 10 บาท ในสัญญาทั้ง 2 ชุด (อากรแสตมป์ไม่ใช่แสตมป์ไปรษณีย์)
 1. สัญญามี 2 ชุด ข้อความและหลักฐานประกอบเหมือนกัน

ชุดที่ 1 เก็บไว้ที่มหาวิทยาลัย

ชุดที่ 2 ส่งคืนนักศึกษาภายหลังตรวจสอบความเรียบร้อยและคณบดีลงนามแล้ว

***สำเนาเอกสารทุกฉบับอย่าลืมรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนามกำกับ

สำหรับตัวอย่างเอกสาร ตัวอย่างการกรอกเอกสาร และแบบฟอร์ม สามารถ Download ได้จาก Link นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Ut10WosEuFpsocdayBHacE46e0hU08xq?usp=sharing

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *