Congratulations! นศภ. ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ตามที่งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนได้รับผลการเรียนการศึกษาดีเด่น โดยมีรายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องดังต่อไปนี้

1. ๕๗๑๕๐๙๔๘ นายภูวดล หมื่นระย้า
2. ๕๗๑๔๙๘๐๙ นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว
3. ๕๘๑๖๒๓๐๖ นางสาววรรณพุฒิ นิติอัครพงศ์
4. ๕๘๑๕๐๓๙๒ นายสุรเนตร พนาพิทักษ์กุล
5. ๕๘๑๒๓๑๐๐ นางสาวอรสินี สุริยผล
6. ๕๙๑๒๔๖๗๗ นายยศพล หยังหลัง
7. ๕๙๑๒๔๗๒๗ นางสาวสิริลักษณ์ บุญชัย
8. ๕๙๑๔๗๑๓๒ นางสาวพิชญ์สินี ศักดิ์ศิริ
9. ๖๐๑๙๑๔๘๓ นางสาวศิริพร เพ็ชรล้วน
10. ๖๐๑๖๑๖๓๕ นางสาวนฤภร ไวทยะบูรณ์
11. ๖๐๑๑๙๒๔๕ นางสาวกุลปริยา จาระวัลย์
12. ๖๐๑๖๑๑๗๑ นายภากร วิชัยดิษฐ์
13. ๖๐๑๑๗๒๔๙ นางสาวอนันตญา หนูนาค
14. ๖๐๑๖๑๓๐๔ นางสาวอัสมา บุญเจริญ
15. 61103339 นายธงทอง บัวตูม
16. 61103230 นายทัสมา กาญจนาทิพย์
17. 61102273 นางสาวโชติกา นักว่อน
18. 61103321 นายเทพประกอบ จริงจิตร
19. 61105029 นายปฏิพัฒน์ มะสีละ
20. ๖๑๑๐๔๓๐๓ นางสาวนัสรียา อารอมะ
21. 61106472 นางสาวพิรญาณ์ ยอดเทพ
22. ๖๑๑๐๗๗๖๙ นางสาววราภรณ์ ศรีจันทร์

โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ดังกล่าวนี้จะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท โดยนักศึกษาสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้

https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/dsa_th_004_%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf

https://dsa.wu.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf

โดยขอให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนที่ งานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึกษา กำหนด

ที่มาของข่าว : https://dsa.wu.ac.th/?p=20878

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *