Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๑ (Thailand Inventors’ Day 2018)
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียน และทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒๐ ของการจัดงาน วช. ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัย ได้กำหนดจัดงานในรูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๓ ต่อเนื่องจากการจัดงานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกำรจัดงานครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศ ให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th/

Inventory day  

อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ ประกาศ

About pharmacy_2016

Check Also

WU Pharm joined National Children’s Day at Walailak University

On Saturday, January 11, 2020, which is the second Saturday of January 2020, which is …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.