Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum: Update on Cardiovascular Diseases

ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum: Update on Cardiovascular Diseases

ขอเชิญเภสัชกร เข้าประชุมวิชาการ เรื่อง WU Pharmacy Forum: Update on Cardiovascular Diseases ในวันที่ 25 – 26 พย. 2560 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease, CVD) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) โรคเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral artery disease) ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (deep vein thrombosis) และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด (pulmonary embolism) เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด หรืออาหารไขมันสูง การไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ระดับไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในที่สุด โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ดังเห็นได้จากจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่รายงานโดยองค์การอนามัยโลก เมื่อ พ.ศ.2558 สูงถึง 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมักจะเกิดอย่างฉับพลัน โดยส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (จำนวน 7.4 ล้านคน) และภาวะหลอดเลือดในสมองแตก (จำนวน 6.7 ล้านคน) ทีมบุคลากรทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อลดการจู่โจมจากอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันความรู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ก้าวหน้าไปมาก ทำให้ทราบกลไกเชิงลึกและสาเหตุการเกิดโรคในระดับเซลล์ มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สมัยใหม่และแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยาตัวใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถูกคิดค้นจำนวนมากขึ้น ดังนั้นทีมบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อความรู้ทั้งเรื่องโรค และยาที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเข้าใจแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวทันต่อความรู้ที่ทันสมัยเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดของเภสัชกร อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวสู่การเป็น best practice ในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ

มีหน่วยกิต CPE ประมาณ 12 หน่วยกิต  งานประชุมไม่คิดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

website งานประชุม  http://rxcpe.wu.ac.th/

 

Agenda Pharmacist Forum โปรดคลิ๊ก

 

อ.ธนวัฒน์ คงยศ ประกาศ

About pharmacy_2016

Check Also

School of Pharmacy, WU and “Songkran Festival 2020” in Covid-19 era

13th of April of every year is Thai traditional new year, called Songkran day. This …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *