ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์

“สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and Trends in Pharmacy Education) ระหว่างวันที่ 11 – ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คน

ในการประชุมครั้งนี้ สำนักวิชาฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น นายกสภาภสัชกรรม ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ คณาจารย์เภสัชกรจากทุกสถาบัน ยังได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้กรอบมาตรฐาน The UK Professional Standard Framework (UKPSF) โดย ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน และ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรจาก WU UKPSF Club ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก”

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *