การพัฒนาการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ของ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

การพัฒนาการสอนภายใต้กรอบ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) ของ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้แก่คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA),UK มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ภายใต้องค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วนที่ 1 Area of Activity กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและสนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิเคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่ 2 Core Knowledge ความรู้หลัก คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาอย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และส่วนที่ 3 Professional Values เกณฑ์คุณค่าในการเป็นอาจารย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

ทั้งนี้แล้วหลังการอบรมจะมีการประเมินตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอน (Descriptor) โดยผู้ผ่านการประเมินจะได้รับยกย่อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 Associate Fellow ระดับที่ 2 Fellow ระดับที่ 3 Senior Fellow และ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด คือ Principal Fellow
ปัจจุบันสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ส่งคณาจารย์เข้าฝึกอบรมดังกล่าว และได้เข้ารับการประเมินโดยมีคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น 4 ท่าน และอนาคตจะมีคณาจารย์ที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับรองการประเมินทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF)

ระดับ Senior Fellow


1. อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ระดับ Fellow


1. อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


2. อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์


3. อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

For more information about UKPSF  https://cilt.wu.ac.th/ukpsf.php

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *