Home / ข่าวสมัครงาน / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาและเครื่องสำอาง เพื่อรองรับการเติบโตของศูนย์ความเป็นเลิศฯ จึงต้องการบุคลากรเพื่อช่วยทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ในศูนย์ความเป็นเลิศ

เงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาเอก 30,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท 23,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี 17,400 บาท

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ โท หรือ เอก ทางสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ ตาม วัน-เวลา ราชการ (8.30-16.30 น.)
– เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
– ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเภสัชศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบหน้าที่ในการทำงาน
– ทำงานวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย (อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวิจัยแต่ละหัวข้อจะแนะนำวิธีการปฏิบัติงานก่อนทำงานวิจัย)
– เขียนการทดลอง สรุปผล และแปลผลการทดลองของงานวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย
– งานธุรการ เอกสารด้านการเงินของศูนย์ความเป็นเลิศ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– สวัสดิการ ประกันสังคม สัญญาการทำงาน 1 ปี (สามารถต่อสัญญาได้ทุกปี)

การสมัคร เอกสารหลักฐาน การคัดเลือก และการประกาศผล
ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://gradpharm.wu.ac.th/site/index กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบใบสมัครพร้อมหลักฐานได้แก่

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) scan ส่งทาง Email ที่ somchai086@hotmail.com หรือส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ ที่ ผศ.ดร.สมชาย สวัสดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-672818, 089-1986056 หรือ E-mail: somchai086@hotmail.com
คัดเลือกผู้สมัครด้วยการสัมภาษณ์ โดยจะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบทางโทรศัพท์ไปยังผู้สัมภาษณ์โดยตรง สามารถเริ่มงานได้
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (หรือตามตกลง) ประกาศผลการคัดเลือกโดยการโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรง โดยผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *