Home / Academic conference

Academic conference

We would like to inform you that Pharmaceutical academic conference on 20-22 July 2018

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเภสัชกร ทุกๆท่านทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ประจำ ปี ๒๕๖๑ : “SMART PHARMACISTS 2020” และขอเรียนเชิญส่งผลงานหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมเ้านเภสัชศาสตร์ เพื่อประกวนในงาน “SMART Digital Pharmacists 2020 Health solution Challenge” โดยเภสัชกรหรือผู้เข้าร่วมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ.โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดการประชุมวิชาการ   เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วงกลางคืนเสาร์ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ***การแสดงกตเวทิตาจิตแด่เภสัชกรผู้เกษียณ 1. รศ.ดร.ภญ.โพยม …

Read More »