Home / ข่าวทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัคร นศภ.เภสัช มวล. เพื่อรับทุนฯ จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศร …

Read More »

เปิดรับสมัครการสอบชิงทุนฟุลไบรท์สำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอก (FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS) จำนวน 7 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2021

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดร …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่สนใจรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่สนใจรับทุนการศึกษาจากทาง …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลัก …

Read More »