บริการวิชาการ

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มห …

เภสัช มวล. ร่วมกิจกรรม มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ Read More »

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัย …

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ. Read More »

บทความทางวิชาการของ อ.ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ ได้รับการเผยแพร่

บทความทางวิชาการ เรื่อง Inhaled medication in COPD โดย …

บทความทางวิชาการของ อ.ภญ.ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์ ได้รับการเผยแพร่ Read More »

เภสัช มวล.เจ๋ง ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธงา …

เภสัช มวล.เจ๋ง ร่วมออกบูธงาน “ตลาดนัด วัฒนธรรมสุขภาพคนคอน” Read More »

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบริการว …

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย Read More »

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน”

                …

ความรู้สู่ชุมชน : “ถุงผ้ายาใจ ใส่ใจชุมชน” และ “สมุนไพรเพื่อสุขภาวะชุมชน” Read More »

ความรู้สู่ชุมชน : กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่

  กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่ ในวันที่ 22 …

ความรู้สู่ชุมชน : กิจกรรมบ้านพังหรันปอดใสไร้ควันบุหรี่ Read More »

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่ง …

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธร …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 Read More »