Home / WU Global

WU Global

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us

                                เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์รวมทั้งเภสัชกรศิษย์เก่าราว 20 คน  ที่เข้ามาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสนี้            โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามากราบไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ …

Read More »

Memorandum of Understanding between School of pharmacy, Walailak university and Chumphon khet udomsak hospital

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ                   โดยในพิธีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้แล้ว ผู้เข้าลงนามร่วมประกอบด้วย ฝ่ายสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม  หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง เภสัชกรธนวัฒน์  คงยศ และ เภสัชกรหญิงวรัชยา ช่วยกาญจน์ อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ส่วนฝ่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เภสัชกรหญิงยุพา วิภาสวัชรโยธิน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทั้งนี้แล้ว …

Read More »