Home / ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

ด่วน! ประกาศรายชื่อ Student-exchanged Program ของ เภสัช มวล. ปี 2563

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีคว …

Read More »

ประกาศแล้ว! นศภ.ที่จะไปฝึกงานฯ ปี 6 ณ Yokohama University of Pharmacy, ญี่ปุ่น

ตามที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไ …

Read More »

เภสัช มวล. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำใน ตปท.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้ …

Read More »

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาดูงาน ณ Taylor’s University ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศผ …

Read More »