pharmacy_2016

We would like to inform you that Pharmaceutical academic conference on 20-22 July 2018

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญเภสัชกร ทุกๆท่านทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ประจำ ปี ๒๕๖๑ : “SMART PHARMACISTS 2020” และขอเรียนเชิญส่งผลงานหรือนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนานวัตกรรมเ้านเภสัชศาสตร์ เพื่อประกวนในงาน “SMART Digital Pharmacists 2020 Health solution Challenge” โดยเภสัชกรหรือผู้เข้าร่วมที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก เอกสารแนบ ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ.โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี กำหนดการประชุมวิชาการ   เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วงกลางคืนเสาร์ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ***การแสดงกตเวทิตาจิตแด่เภสัชกรผู้เกษียณ 1. รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. ภญ.วนิดา บัวแย้ม …

We would like to inform you that Pharmaceutical academic conference on 20-22 July 2018 Read More »

The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Programme The Thailand Research Fund (TRF), Call for application

The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Programme The Thailand Research Fund (TRF) application For Doctor of Philosophy Program in Drug and Cosmetics. School of Pharmacy, Walailak university Thesis advisor :  Asst.Prof.Dr. Somchai Sawatdee More detail for application please contact : Asst.Prof.Dr. Somchai Sawatdee  School of pharmacy, Walailak university, Academic building 9, 222 Thaiburi, Tha sala, Nakhon …

The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Programme The Thailand Research Fund (TRF), Call for application Read More »

Congratulation to the 6th year Pharmacy student of School of Pharmacy, Walailak university which passed pharmacy license examination (MCQ) in 2018, 93.44%

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2561 ได้ 93.44%                       นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อได้ผ่านหลักสูตรการเรียนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว จะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีความสำคัญมากในการนำไปใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวจะออกโดยสภาเภสัชกรรม ในทุกปี สภาเภสัชกรรมจะมีการจัดสอบดังกล่าว โดยการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หมายถึง การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) และ การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง MCQ และ OSPE จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปรากฎว่าในปีนี้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) คิดเป็น 90.16% …

Congratulation to the 6th year Pharmacy student of School of Pharmacy, Walailak university which passed pharmacy license examination (MCQ) in 2018, 93.44% Read More »

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us

                                เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์  คณบดี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ อดีตคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์รวมทั้งเภสัชกรศิษย์เก่าราว 20 คน  ที่เข้ามาเยี่ยมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสนี้            โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามากราบไหว้พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ โถงกลางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวได้รับมอบจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ …

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University visited us Read More »

Document for senior project

A. การดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม B. ตัวอย่างการเขียน proposal special project C. การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน D. คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project       คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ       คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา       คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ       คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม       คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม รูปแบบการเขียนปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม chapter 0-ตัวเล่มส่วนหน้า chapter 1 ส่วนประกอบของโครงงาน chapter 2 รูปแบบและการพิมพ์โครงงาน chapter 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง chapter 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบการจัดทำโครงงาน แบบให้คะแนน 1. แบบบันทึกคะแนนการสอบนำเสนอปากเปล่า-สำหรับคณะกรรมการสอบทุกท่าน 2. แบบให้คะแนนรายงาน 60-รายงานฉบับสมบูรณ์-สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 3. …

Document for senior project Read More »

Memorandum of Understanding between School of pharmacy, Walailak university and Chumphon khet udomsak hospital

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ                   โดยในพิธีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้แล้ว ผู้เข้าลงนามร่วมประกอบด้วย ฝ่ายสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม  หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง เภสัชกรธนวัฒน์  คงยศ และ เภสัชกรหญิงวรัชยา ช่วยกาญจน์ อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ส่วนฝ่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เภสัชกรหญิงยุพา วิภาสวัชรโยธิน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทั้งนี้แล้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ …

Memorandum of Understanding between School of pharmacy, Walailak university and Chumphon khet udomsak hospital Read More »