สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม12

อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ การบริหารเภสัชกิจ, Balanced scorecard
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72836, 72808-10
E - mailcsiranee@wu.ac.th
ผศ.ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 -เภสัชกร สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)

 -มะเร็งวิทยา (Oncology)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075672822, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72822, 72808-10
E - mailssuriyon.ui@wu.ac.th
อาจารย์ อภิชญา ชนะวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2817, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72817, 72808-10
E - mailcapichay@wu.ac.th
อาจารย์ สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก   0-7567-2800, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72800, 72808-10
E - mailsawitree.th@wu.ac.th
อาจารย์ ธนะวิชช์ ปานน้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPharmacoepidemiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก   0-7567-2853, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72853, 72808-10
E - mail tanavij.pa@wu.ac.th
อาจารย์ อังคณา ช่วยชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2837, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72837, 72808-10
E - mail aungkana.ch@wu.ac.th
อาจารย์ สิทธิพงค์ จงไกรจักร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  เภสัชบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2844, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72844, 72808-10
E - mail siddhibhong.jo@wu.ac.th
อาจารย์ วรัชยา ช่วยกาญจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2813, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72813, 72808-10
E - mail waratchaya.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ธีรภัทร์ มาแจ่ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72861, 72808-10
E - mailteerapat.ma@wu.ac.th
อาจารย์ ธิดา โสตถิโยธิน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2838, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72838, 72808-10
E - mailtida.so@wu.ac.th
อาจารย์ ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2855, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72855, 72808-10
E - mailnichakarn.ap@wu.ac.th
อาจารย์ กันต์ฤทัย สังฆะโน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2855, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72855, 72808-10
E - mailkanruethai.sa@wu.ac.th
อาจารย์ นัจมีย์ อดุลยรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6628,0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76628,72808-10
E - mailnajmee.ad@wu.ac.th
อาจารย์ ทิวาพร ทองสุทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2831, 07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72831,72808-10
E - mailtiwaporn.th@wu.ac.th
อาจารย์ ธนวัฒน์ คงยศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  Infectious disease,  Community Pharmacy / Family pharmacy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72808-10
E - mailtanawat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ ณัฐณิชา พูลช่วย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72808-10
E - mailnatnicha.pn@wu.ac.th
อาจารย์ ศุภัชชา อินทร์คำน้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2846, 07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72846, 72808-10
E - mailsupatcha.in@wu.ac.th
อาจารย์ พิชาวีร์ โควเศรษฐพล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  -
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72808-10
E - mailpichawee.kw@wu.ac.th