ผู้บริหารสำนักวิชา1

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ-Pharmaceutical technology for nanoparticle production 
-Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72860, 72808-10
E - mail chjirapo@wu.ac.th