วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่
เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนและดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนายา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเภสัชกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
  3. บูรณาการความรู้และทักษะทางเภสัชกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลระบบสุขภาพ