บุคลากรฝ่ายสนับสนุน1

นางสาว วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง
เภสัชกร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7546, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน75466511, 7546, 72808-9
E - mailwansupang.ch@wu.ac.th
นาง จุไร หมื่นนรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2810, 0-7567-2808-9
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72810, 72808-9
E - mail rjurai@wu.ac.th
นาง พรพิมล สุคนธชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2808, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72808, 72809-10
E - mail pphornph@wu.ac.th
นางสาว ศิวนาถ ลักษณะพาหุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7546, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน075466511, 77546, 72809-10
E - mailsivanath.lu@wu.ac.th
นาง จิรา กาญจนภักดิ์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2809, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72809, 72809-10
E - mailkjira@wu.ac.th
นางสาว พรรษมนตร์ พาลี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2848, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72848, 72809-10
E - mailpatsamon.pa@wu.ac.th
นางสาว ขนิษฐา ปัญจะเภรี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2849, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72849, 2809-10
E - mail khanitta.pa@wu.ac.th
นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2900, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72900, 72808-10
E - mail  patcharaporn.wo@wu.ac.th
นางสาว เสาวนีย์ ตรึกตรอง
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2852, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72852, 72808-10
E - mail  saowanee.tr@wu.ac.th