ติดต่อเรา

         สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9  222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80161  

โทรศัพท์ 0-7567-2808-10 โทรสาร 0-7567-2814

E-mail:kjira@wu.ac.th