คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ประธาน
ความเชี่ยวชาญPharmaceutical technology for nanoparticle production 
Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2860, 2808-10
E - mailchjirapo@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญMolecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2830, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2830, 2808-10
E - mailchutima.ja@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ  - Phytochemistry and Natural Product
- การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2823, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2823, 2808-10
E - mailkchaweew@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารเภสัชกิจ, Balanced scorecard
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2836, 2808-10
E - mailcsiranee@wu.ac.th
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญPharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols, New Generic Drug Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2818, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72818, 72808-10
E - mailsomchai.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ Antibody and Immunoassay, Natural Products and Phytochemical analysis, Green extraction and analysis, Green extraction and analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72836, 72808-10
E - mailgorawit.yu@wu.ac.th
อาจารย์ อภิชญา ชนะวงศ์
เลขานุการ
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2817, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2817, 2808-10
E - mail capichay@wu.ac.th